خودکارسبز وبسایتی برای آموزش الکترونیکی آنلاین و برگزاری دروره های آموزشی 

 خودکارسبز وبسایتی برای برگزاری دوره های آموزشی 

  • برگزاری دروره های مختلف آموزشی 
  • آموزش ویدیویی و صوتی در هر دوره
  • برگزاری آزمون های آنلاین
  • مشاهده درصد پیشرفت در هر درس
  • سیستم امتیاز دهی به دوره ها
  • اعطای گواهینامه ی پایان دوره