آزمون جامع از دروس پایه ششم ( اسفند ماه)

مدت زمان آزمون ۶۰ دقیقه است .

آزمون برای پاسخهای غلط نمره منفی دارد. به این معنا که سه پاسخ غلط به سوالات هر بخش منجر به از بین رفتن یک پاسخ
صحیح در آن بخش خواهد شد

 

قرآن: ۵ سوال

هدیه های آسمان : ۱۰ سوال

علوم : ۱۰ سوال

فارسی : ۱۰ سوال

اجتماعی : ۵ سوال

ریاضی : ۱۰ سوال

 

تنها یکبار امکان شرکت در آزمون برای شما وجود دارد و پس از پایان آزمون و نمایش نتیجه دیگر امکان شرکت در این آزمون رو ندارید.

شما باید متن وارد کنید

نظرات